VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

     Văn Thù Sư Lợi Bồ  tát (Manjushri) là vị Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ tối thắng, không gì sánh kịp, không thể đo lường được. Ngài là vị Bồ tát trong Hoa Nghiêm tam thánh, trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca. Ngài thường đứng bên tay trái Ðức Phật Thích Ca đối diện với Ngài Phổ Hiền, để biểu thị Ngài là bậc Pháp vương tử, là thượng thủ trong chúng hội, và trí huệ là hạnh tối thắng nhất. Ngài là biểu hiện trí huệ tối thắng cho các hàng Bồ tát, khác với Ngài Xá lợi Phất là trí huệ bậc nhứt đối với Thanh văn Thừa, cũng nêu rõ địa vị tối cao của trí huệ trong đạo Phật. Ngài là mẹ của các Ðức Phật , để nêu căn bản trí huệ là mẹ của Ðức Phật, các Ðức Phật thành Phật là nhờ ở trí huệ ấy.

   Biểu tướng của Ngài được thể hiện có 5 nhục kế trên đầu, biểu tượng năm tướng hay 5 Ðức của Phật. Tay phải Ngài cầm kiếm sắc bén để biểu thị cho trí huệ sắc bén chém đứt các sợi dây phiền não. Tay trái Ngài cầm hoa sen xanh để biểu thị trí huệ thanh tịnh không nhiễm trước chứng nhập vào chỗ vô tướng, đầu hoa sen có kim cang ấn để biểu thị trí kim cang uốn dẹp tất cả phiền não. Chúng ta thường thấy ngài cưỡi sư tử xanh. Sư tử là chúa của muôn thú mỗi khi gầm thét tất cả đều run sợ; trí huệ của Ngài một khi chiếu tỏa ánh sáng, thời màu đen tối của mê mờ bị uốn dẹp tan rã.  Con sư tử Ngài cưỡi sắc sanh, và hoa sen Ngài cầm cũng sắc sanh, sắc sanh là mầu của phương Ðông, phương mặt trời mọc: ý nói ánh sáng trí huệ chiếu tan sương mù của đêm tối.

   Về sự tích, tiền thân Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Nhiệm, tên là Vương Chúng Thái Tử. Do 24 đại nguyện của Ngài mà Ngài được Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký như sau: " Hay thay! Hay thay! Ngươi là người Đại Trượng phu, trí huệ sáng suốt, tỏ biết mọi lẻ, phát nguyện rất lớn và rất khó khăn, làm những việc công đức rất rộng sâu, không thể nghĩ bàn đặng. Chính ngươi là bậc trí huệ nhiệm mầu, mới làm đặng mọi sự như vậy. Bởi ngươi vì hết thảy chúng sanh mà phát thệ nguyện rất nặng lớn và cầu đặng cõi Phật rất trang nghiêm như thế, nên ta đặt hiệu ngươi là: Văn Thù Sư Lợi. Trải vô lượng hằng sa số kiếp về sau, ngươi sẽ thành Phật hiệu là: Phổ Hiền như Lai ở thế giới rất đẹp đẽ, tên là Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi, thuộc về bên phương Nam. Tất cả mọi sự trang nghiêm của ngươi ước ao thảy đều thỏa mãn. Này Văn Thù Sư Lợi, từ rày sắp về sau, trải hằng sa kiếp, ngươi tu Bồ Tát đạo, trồng các căn lành, và tâm trí thanh tịnh. Ngươi hằng vì chúng sanh mà giáo hóa cho chúng đều dẹp trừ được các món tâm bịnh, vậy nên chúng đều xưng ngươi là một ông Thầy thuốc hay, có một món thuốc thần để chữa lành được bịnh phiền não."

   Chuyện kể rằng, trong thời Ðức Phật ra đời, có 500 vị La Hán chứng được Túc mạng thông thấy tội lỗi tự thân quá nhiều, liền sanh tâm thối thất. Ngài Văn Thù Bồ tát đứng hầu Ðức Phật thấu rõ tâm ý các vị La Hán, liền cầm kiếm sấn đến trước như muốn nghịch hại Phật. Ðức Phật thản nhiên nói rằng: "Ta đã chứng vô ngã vô pháp, không thấy còn ta bị sát, không thấy có người đến sát hại, làm sao người sát hại ta được." 500 vị La Hán hiểu ngay sự giả dối của pháp, sự không thật của tội ác chứng được Vô sanh pháp nhẫn.

   Tu trì Pháp môn của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có thể tăng trưởng công đức trí tuệ. Ký ức kiên cố được thông biện, Khẩu diễn tám vạn Diệu Pháp, biết rõ chân nghĩa của vạn Pháp, tiêu trừ ngu muội và các quả báo, nghiệp chướng của Ngữ nghiệp như câm ngọng.

 

   TÔN ẢNH HOA NGHIÊM TAM THÁNH

   TÔN ẢNH VĂN THÙ SƯ LỢI

 

Mục lục Tôn ảnh

 

Đức Phật Thích Ca

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát

Phật A Di Đà

Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật Dược Sư

Di Lặc Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chuẩn Đề Bồ Tát

10 Đại Đệ Tử Phật

Đạt Ma Sư Tổ

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

18 Vị A La Hán

88 Vị Phật Hồng danh

7 Vị Phật quá khứ

Pháp sư Huyền Trang

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

 • Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp  

   

  Lịch sinh hoạt Phật sự

  •    Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

   

   

  Các trang web liên kết