Loading image. Please wait
Ni Sư Diệu Trạm thăm Hội Phật Giáo Thảo Đường
Ni Sư Diệu Trạm thăm Hội Phật Giáo Thảo Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Ni Sư giảng pháp ở Niệm Phật Đường
Thọ Bát Quan Trai Giới
Thọ Bát Quan Trai Giới
Thọ Bát Quan Trai Giới
Thọ Bát Quan Trai Giới
Thọ Bát Quan Trai Giới
Thọ Bát Quan Trai Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới
Lễ Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới