Kinh A Hàm

Kinh Pháp Cú

Kinh Phổ Môn

Kinh A Di Đà

Kinh Phạm Võng

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Bát Nhã Tâm Kinh

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Bách Dụ

Kinh Bại Vong

Kinh Bốn Niệm Xứ

Kinh Chân Hạnh Phúc

Kinh Giết Giận

Kinh Phạm Hạnh

Kinh Phước Đức

Kinh Hạnh Tạng

Kinh Tham Sân Si

Kinh Những Con Thiêu Thân

Kinh Kim Cương

Kinh A Di Đà bằng tranh

Tu tưởng Tịnh Độ Tông