KINH PHƯỚC ĐỨC

Tôi nghe như vầy: Hồi Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên gỉa hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên gỉa làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên gỉa xin tham vấn Người bằng một bài kệ:  
 

"Thiên và nhân thao thức  
Muốn biết về phước đức  
Để sống đời an lành  
Xin Thế Tôn chỉ dạy." 

(Và sau đây là lời đức Thế Tôn:) 

"Lánh xa kẻ xấu ác  
Được thân cận người hiền  
Tôn kính bậc đáng kính  
Là phước đức lớn nhất

"Sống trong môi trường tốt 
Được tạo tác nhân lành  
Được đi trên đường chánh  
Là phước đức lớn nhất 

"Có học, có nghề hay  
Biết hành trì giới luật  
Biết nói lời ái ngữ  
Là phước đức lớn nhất 

"Được cung phụng mẹ cha  
Yêu thương gia đình mình  
Được hành nghề thích hợp  
Là phước đức lớn nhất 

"Sống ngay thẳng, bố thí, 
Giúp quyến thuộc, thân bằng  
Hành xử không tỳ vết  
Là phước đức lớn nhất 

"Tránh không làm điều ác  
Không say sưa nghiện ngập  
Tinh cần làm việc lành 
Là phước đức lớn nhất 

"Biết khiêm cung lễ độ  
Tri túc và biết ơn  
Không bỏ dịp học đạo  
Là phước đức lớn nhất 

"Biết kiên trì, phục thiện  
Thân cận giới xuất gia