THẢO ĐƯỜNG - PHÁP ÂM


Kinh Nhật Tụng  

         Kinh Cầu an

    Ḥa thượng Thích Minh Tâm tụng

                                                         Quay lại

    Lời kinh:

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện đem ḷng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phương phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cơi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tṛn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con phụng tŕ di giáo đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tŕ tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đức Bồ Tát trong pháp hội Đại bi, từ bi gia hộ đệ tử phiền năo dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa ĺa khổ ách, cùng hết thảy chúng sinh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

 Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại-từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

CHÚ ĐẠI-BI

Nam-mô Đại-bi Hội-thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

 Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn tŕ hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ CHUẨN ĐỀ

Cúi đầu quy y phép Tô Tất Đế

Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Cu Chi

Đệ tử xưng tán đức Đại Chuẩn Đề

Nguyện đức Từ bi xót thương gia hộ

Nam mô tát đa nẫm, tam miểu tam bồ đề cu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta bà ta (7 lần)

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham sân si.

Từ thân miệng ư phát sinh ra.

Đệ tử thảy đều xin sám hối/

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Từ bi thường gia hộ.

Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật (30 lần)

Nam mô A Di Đà Phật (10 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (10 lần)

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (10 lần)

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhă Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhăn giới năi chí vô ư thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhă Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật y Bát nhă Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhă Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhă Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

NAM mồ tam măn đa mẫu đà nẩm. A bát ra để hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án khư khư, khư hế, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí, rị sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha. (3 lần)

TỰ QUY VÀ ĐẢNH LỄ

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (1 lạy)

 Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rơ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

 Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

HỒI HƯỚNG TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền năo,

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu Bồ tát đạo

(Quư đạo hữu xem thêm phần Kinh nhật tụng giảng giải để hiểu thêm)            

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

  Hội PG Thảo Đường

     Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   


  Lịch sinh hoạt Phật sự

     

   Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quư Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


    

   H́nh ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đă tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lư của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh   


    

   Tôn ảnh Phật ngọc

    

    

      Phật ngọc là biểu tượng cho ḥa b́nh thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp ṭa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

   Đọc tiếp   

    

   Các trang web liên kết