KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

(Hán dịch: An Thế Cao/An Shi-gao, Việt dịch: Nguyên Tánh)

NỘI DUNG KINH

(Việt dịch)

Làm đệ-tử của Phật, thường ngày đêm, chí tâm tụng  niệm tám  điều giác ngộ của bậc Đại nhân .

Điều giác ngộ thứ nhấtThế gian vô thường,cõi nước mong manh tạm bợ; bốn đại  (thân người) trống không và  gây khổ não, tập họp năm uẩn  là vô ngã ; sinh diệt thay đổi không ngừng, không thực và vô  chủ; tâm  là  cội nguồn của ác, thân  là nơi chứa tội lỗi. Quán chiếu như thế, dần dần  thoát ly sanh tử .

Điều giác ngộ thứ hai: Ham muốn nhiều  thì khổ nhiều, những nỗi khổ trong vòng sanh tử do tham dục  gây nên; ít ham muốn,  không tạo nghiệp,  và thân tâm được  tự-tại.

Điều giác ngộ thứ ba: Tâm không bao giờ chán ham muốn, mong cầu được  nhiều, làm tăng trưởng tội ác. Bồ Tát  không như vậy, thường biết đủ, sống an vui và thanh đạm  để hành đạo, lấy trí  tuệ  làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư: Biếng nhác  dẫn đến trụy lạc: nên thường  tinh tấn tu tập, để phá  phiền não, hàng phục bốn loài ma, và  vượt ngục tù của năm ấm và ba cõi .

Điều giác ngộ thứ năm : Ngu si  sanh tử. Bồ Tát  thường niệm, học rộng  nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, và  thành tựu biện tài, để  giáo hoá tất cả, được  lợi lạc lớn.

Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ sinh nhiều  oán giận, tạo thêm duyên ác. Bồ Tát bố thí  bình đẳng cho người ghét cũng như  người thương, chẳng nhớ  việc ác cũ, cũng chẳng ghét  người ác .

Điều giác ngộ thứ bảy : Năm dục gây  họa hoạn; dầu  làm người trần  tục, không nhiễm các thú vui ở đời; niệm  tam y, bình bát  pháp khí ; nuôi chí xuất gia, giữ  đạo thanh tịnh; tu tập phạm hạnh thanh cao, từ bi thương tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám: Lửa sanh tử gây khổ não vô lượng, nên phát tâm  Đại thừa, cứu  giúp  tất cả; nguyện  vì  chúng sanh  nhận lấy  vô lượng khổ, khiến  các chúng sanh được  an vui.

Tám điều như thế là những điều giác ngộ của chư Phật,  Bồ Tát và bậc Đại nhân .

Các Ngài đã tinh tấn  hành đạo, từ bi tu huệ, dùng  Pháp thân làm  thuyền đến  bờ  Niết-Bàn; rồi trở về cõi sanh tử, độ thoát chúng sanh. Các Ngài dùng  tám việc này để chỉ dẫn  tất cả, khiến  các chúng sanh biết những khổ não vì  sanh tử, xa lìa năm dục  và  tu tâm Thánh đạo.  Nếu là  đệ-tử của Phật , phải đọc tụng tám điều này và luôn nhớ nghĩ. Chúng diệt được  vô lượng tội, giúp tiến trên  đường  Bồ-đề, nhanh chóng  được  Chánh Giác,  vĩnh viễn cắt đứt đường  sanh tử  và  thường ở trong an lạc.

Phật Nói  Kinh  Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân


Giảng giải Kinh Bát Đại Nhân Giác (Hòa thượng Thích Thanh Từ):

LỜI ĐẦU SÁCH

Đạo Phật là đạo giác ngộ, toàn bộ giáo lý của Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn đau khổ, chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sanh. Để cứu khổ chúng sanh, ngài An Thế Cao người nước An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác này.

Chỉ cần tám điều giác ngộ ở đây, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi khổ đau và lần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả. Hiệu dụng của tám điều giác ngộ quả thật không thể nghĩ bàn, nếu ai thực tập thực tu sẽ nhận được kết quả không nghi ngờ. Hàng Phật tử chúng ta chớ thấy quyển kinh mỏng mà xem thường, phải nghiền ngẫm cho tận tường, phải tu tập cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử.

Vì thấy tính cách tuy đơn giản nhưng quan trọng của quyển kinh, nên chúng tôi đem ra giảng cho Tăng Ni và Phật tử trước nhất. Đồng thời muốn Tăng Ni nhớ mãi, chúng tôi dịch thành văn vần để học mau thuộc.

Hiện nay các Thiền sinh hợp tác ghi chép lại lời giảng của tôi để phổ biến cho những bạn đồng tu được cơ hội đọc lại quyển kinh này. Để tỏ lòng tùy hỉ, tôi xin ghi ít dòng ở đầu sách.

THÍCH THANH TỪ

Viết tại Thiền viện Thường Chiếu

Ngày 27-08-1997

Xem tiếp toàn bài giảng

 

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục kinh điển PG