TÔN ẢNH PHẬT HỒNG DANH SÁM HÔI

   Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh buị nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi, thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết buị bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Ðạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. Khi Sám hối,Trí Giả đại sư dạy rằng phải tán thán các Đức Phật. Muốn tán thán, phải thấy được phước tướng của chư Phật. Về Hồng danh sám hối, Ngài Bất Ðộng Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung hoa rút ra 53 danh hiệu Phật trong Kinh “Ngũ Thập Tam Phật” tức là từ Ðức Phật Phổ Quang cho đến Ðức Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh “Quán Dược Vương, Dược Thượng”, với Pháp thân Ðức Phật A-Di-Ðà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Ðại Nguyện, thành nghi thức sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời quá khứ. Ðức Phật Tỳ-Bà-Thi nói: “Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác”. Ðức Phật Thích Ca nói: “Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp”. Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Ðức Phật Thích Ca cho đến Ðức Phật Bửu-Liên-Hoa Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ Vương, thì trong Kinh Bưủ-Tích nói: “Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ”.

  NAM MÔ PHỔ QUANG PHẬT

NAM MÔ PHỔ MINH PHẬT
 

Nhấp chuột để xem tôn ảnh các vị phật tiếp theo:

          03. Nam Mô Phổ Tịnh Phật.

          04. Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.

          05. Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.

          06. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.

          07 Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

          08. Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.

          09. Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.

          10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.

          11. Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.

          12. Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

          13. Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.

          14. Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.

          15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật.

          16. Nam Mô Từ Tạng Phật.

          17. Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

          18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.

          19. Nam Mô Thiện Ý Phật.

          20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

          21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.

          22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

          23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

          24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

          25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

          26. Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.

          27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

          28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật.

          29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.

          30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

          31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

          32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.

          33. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

          34. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

          35. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

         
36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

          37. Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

          38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.

          39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.

          40. Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.

          41. Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.

          42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.

          43. Nam Mô Tu Di Quang Phật.

          44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

          45. Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

          46. Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.

          47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.

          48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

          49. Nam Mô Tài Quang Phật.

          50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật.

          51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

          52. Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.

          53. Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

          54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

          55. Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.

          56. Nam Mô Bảo Quang Phật.

          57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật.

          58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.

          59. Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

          60. Nam Mô Bảo Hoả Phật.

          61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

          62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.

          63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.

          64. Nam Mô Vô Cấu Phật.

          65. Nam Mô Ly Cấu Phật.

          66. Nam Mô Dũng Thí Phật.

          67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật.

          68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.

          69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật.

          70. Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.

          71. Nam Mô Kiên Ðức Phật.

          72. Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.

          73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

          74. Nam Mô Quang Ðức Phật.

          75. Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật

          76. Nam Mô Na La Diên Phật.

          77. Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.

          78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

          79. Nam Mô Tài Công Ðức Phật.

          80. Nam Mô Ðức Niệm Phật.

          81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.

          82. Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.

          83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.

          84. Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.

          85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.

          86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.

          87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

          88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

          89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

 

Mục lục Tôn ảnh

 

Đức Phật Thích Ca

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát

Phật A Di Đà

Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật Dược Sư

Di Lặc Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chuẩn Đề Bồ Tát

10 Đại Đệ Tử Phật

Đạt Ma Sư Tổ

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

18 Vị A La Hán

88 Vị Phật Hồng danh

7 Vị Phật quá khứ

Pháp sư Huyền Trang

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

 • Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp  

   

  Lịch sinh hoạt Phật sự

  •    Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

   

   

  Các trang web liên kết