Loading image. Please wait
Cô Thiện Xuân và chú Thiện Mẫn chụp ảnh lưu niệm với quý Thầy
Cô Thiện Xuân và chú Thiện Mẫn chụp ảnh lưu niệm với quý Thầy
Tụng kinh Cầu an
Tụng kinh Cầu an
Pháp thoại sau thời kinh
Các Phật tử Việt và Nga dùng cơm thân mật với Thầy
Các Phật tử Việt và Nga dùng cơm thân mật với Thầy
Cả nhà cùng chụp ảnh lưu niệm với Thầy
Lễ quy y Tam bảo
Lễ quy y Tam bảo
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ quy y
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ quy y
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ quy y
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ quy y
Lễ thọ Bồ tát giới
Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới
Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ thọ Bồ tát giới